admin

Otrzymaliśmy kolejną dotację!

Otrzymaliśmy kolejną dotację!

Otrzymaliśmy kolejną dotację!


Z wielką przyjemnością informujemy państwa o otrzymaniu kolejnej dotacji przez nasze SRW –
„Villa Vlokmari”.
Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczy
współfinansowania działań przewidzianych w projekcie, związanym z obchodami 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości oraz XX-lecia Odnowy Wsi w województwie opolskim.
Projekt „POLSKO- Jesteśmy!” ma na celu aktywne zamanifestowanie postaw patriotycznych oraz
podniesienie świadomości patriotycznej uczestników, poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat
historii Odzyskania Niepodległości Polski, poszerzenia wiedzy dot. historii ziem odzyskanych, na
których mieszkają i przemian, które miały miejsce od momentu przesiedlenia z Kresów
Wschodnich po dzień dzisiejszy.
Projekt przyczyni się również do ukazania wpływu programu Odnowy Wsi woj. opolskiego na
przemiany życia na wsi i jej przestrzeni, które wystąpiły od momentu jego wprowadzenia.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Bieg niepodległości w czapeczkach z logo 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości i logo
realizowanego zadania.
2. Zabudowa na placu przy świetlicy masztu flagowego(6m wysokości) wraz z flagą oraz
zabudowa stołu niepodległościowego(rekreacyjno- piknikowego) betonowego z umieszczoną
w blacie mapą Polski i logo 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości .
3. Flaga Polski w każdej rodzinie- zakup flag dla każdej rodziny i zaproszonych gości na pamiątkę
obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości .
4. Wieczornica Niepodległościowa, na program której będą składać się takie elementy jak:
a) prelekcja pt. „XX lecie Odnowy Wsi w woj. opolskim a nasz lokalny patriotyzm"
b) prelekcja nt. "Odzyskania Niepodległości przez Polskę",
c)prelekcja „Nowa rzeczywistość – mieszkańcy Włodar w obliczu przesiedleń”, na podstawie
pracy magisterskiej autorstwa Pani Martyny Tomiczek,
d) montaż słowno- muzyczno-taneczny młodzieży i dzieci szkoły podstawowej,
e) wręczenie zakupionych kotylionów okolicznościowych dla wszystkich uczestników
Wieczornicy,
f) obsługa cateringowa własna Wieczornicy, czyli nasze Włodarskie smakołyki.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko naszej miejscowości, do wzięcia
udziału w planowanych wydarzeniach, które niewątpliwie wpłyną znacząco na nasze codzienne
życie. Przyznana dotacja z naszego UMWO w Opolu wyniosła 12 000 zł.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobie kol. Skarbnik i kol. Prezesa, podczas spotkania
09.05 2018r w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, podpisali umowę z przedstawicielami woj.
opolskiego, tj. Marszałkiem Województwa i członkiem Zarządu o wsparcie realizacji zadania
publicznego.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy już na etapie pisania wniosku wykazali się
ogromną determinacją, obowiązkowością i profesjonalizmem we wspólnych działaniach.
Jest to sukces nas wszystkich, czyli przedstawicieli organizacji, które działają w naszej
miejscowości. Jest to duże wyzwanie, wspólna odpowiedzialność i wyraz patriotyzmu.
Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Pobierz kompletny dokument

Posted by admin in Komunikaty
Otrzymaliśmy dotację!

Otrzymaliśmy dotację!

Z dużą przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari” wygrało kolejny projekt, z zakresu
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą
,,Nie wystarczy posadzić’’.
Projekt ten jest kontynuacją podjętych w 2016 i 2017r. inicjatyw, mających na
celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, poprzez poszerzenie
ich wiedzy na temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków
roślin i sposobów tworzenia ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych
oraz przydomowych terenów zielonych.
Tym razem działania podczas realizacji wygranego projektu skierowane były na
edukację z zakresu podstawowych zasad pielęgnacji drzew, krzewów i roślin
kwitnących.
Poznane zasady uczestnicy projektu wykorzystają w praktyce podczas warsztatu
lokalnego przy utworzonym w latach 2016-2017r tzw. „Ekoosiedlu” znajdującym
się na terenie placu bezpośrednio przyległym do świetlicy wiejskiej
we Włodarach.
Projekt jest skierowany do przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych
działających we Włodarach, a mianowicie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, OSP,
Koła Gospodyń, Klubu Sportowego, Rady Sołeckiej, Caritasu i Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej i Przedszkola . W grupie docelowej znajdują się również
przedstawiciele samorządów wiejskich, ościennych miejscowości gm. Korfantów
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodarach ze swoim udziałem w
konkursie plastycznym i turnieju wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.
Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobie kol. Skarbnik i kol. Prezesa,
podczas spotkania 23.04 2018r w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, podpisali
umowę z Burmistrzem Korfantowa na realizację projektu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym, którzy zadeklarowali
wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.

 

Posted by admin in Komunikaty
OTWARCIE MIESZKANIA NA UL.PARKOWEJ

OTWARCIE MIESZKANIA NA UL.PARKOWEJ

OTWARCIE MIESZKANIA NA UL.PARKOWEJ

Dziś(4.04)po godz.7:20 wraz ze strażakami z JRG NYSA i POLICJĄ z KORFANTOWA zostaliśmy zadysponowani w celu otwarcia mieszkania w naszej miejscowości na ul.Parkowej.Według zgłaszających(kolegów z pracy którzy byli na miejscu) z samotnie mieszkającym mężczyznom nie było kontaktu natomiast występowało podejrzenie utraty zdrowia lub życia .Po dojeździe zastępu z JRG NYSA zdecydowano o wyważeniu drzwi wejściowych do mieszkania.Po sforsowaniu drzwi oczom strażaków i policji ukazał się ” mocno zmęczony i zaspany ” mężczyzna który był zdziwiony interwencją.Działania zakończono przed godziną 8.Dalsze czynności prowadzi policja.

Siły i środki :
GBA 2/26 STYER OSP WŁODARY 
GCBA 5.1/37/43 MAN JRG NYSA 
FIAT DUCATO KP KORFANTÓW

 

Posted by admin in OSP
Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w roku 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w roku 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich/ 600 000,00 zł Przedsięwzięcie 1.2.2 – Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu/ 250 000,00 zł Przedsięwzięcie 2.1.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 157 692,43 zł Przedsięwzięcie 2.2.2 – Promocja kultury i produktów lokalnych/ 307 482,62 zł O środki mogą ubiegać się podmioty, chcące realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 obejmującej obszar 8 gmin – Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” O pomoc może ubiegać się podmiot będący: Osobą fizyczną jeżeli: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)), d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Osobą prawną Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty1: 1) ogólne, 2) zakupu robót budowlanych lub usług, 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7) rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ora wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach: krótkich łańcuchów dostaw, usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  podejmowania działalności gospodarczej,  tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,  rozwijania działalności gospodarczej,  podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej,  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,  rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe i projekt grantowy. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  wzmocnienia kapitału społecznego,  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (również w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych),  zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego,  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe, projekt współpracy i projekt grantowy. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  zachowania dziedzictwa lokalnego.  Błędy w wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy, które w większości przypadków spowodowane są brakiem czytania instrukcji wypełniania wniosku,  Brak dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy obowiązkowych załączników wymaganych w związku z charakterem operacji oraz wymaganych w stosunku do danego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Uchybienia te w większości przypadków wynikają z braku czytania instrukcji wypełniania wniosku,  Niespójność informacji we wniosku o przyznanie pomocy i jego załącznikach (np. biznesplan, oświadczenia podmiotu),  Brak podpisów w wymaganych polach na dokumentach aplikacyjnych.  Ogólnikowe wskazywanie zakresu rzeczowego operacji, niepozwalające na przeprowadzenie weryfikacji kosztów operacji z cenami rynkowymi.  Brak racjonalności zakładanych wydatków.  Błędne założenia w biznesplanach dotyczące planowanych kosztów prowadzenia działalności i spodziewanych przychodów. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

Posted by admin in Aktualności
Ferie zimowe 22 – 26.01.2018 r.

Ferie zimowe 22 – 26.01.2018 r.

W dniach od 22 do 26 stycznia na naszej świetlicy wiejskiej we Włodarach miały miejsce zajęcia w ramach ferii zimowych dla dzieci. To kolejne ferie, które zostały zorganizowane przez lokalne organizacje działające w naszej miejscowości Włodary i przy współpracy z Urzędem Miejskim w Korfantowie(wsparcie finansowe GKRPA). Trzy dni zajęć odbyły się na świetlicy a dwa były wyjazdowe do Centrum Edukacyjnego Zaczarowany Świat w Opolu oraz wyjazd rekreacyjny na narty do Lądka Zdroju.

Jak spędzały czas nasze dzieciaki na świetlicy?
Miały pełen luz odpoczynku, gdyż miały swoje towarzystwo i moc różnych zajęć. Mniejsze dzieciaczki chętnie rysowały, grały w gry planszowe, biegały po sali mając roześmiane buzie. Trochę starsi mieli do dyspozycji grę „Piłkarzyki”, dwa stoły tenisowe, gry planszowe itp. Tenis cieszył się jak zawsze powodzeniem – mają swój styl grania grupą(ciekawe zjawisko). Przy „Piłkarzykach” skupiają się Ci co grają i kibicują. Ta gra sprawia dzieciom mnóstwo radości.

Odbył się również profesjonalnie przeprowadzony Turniej Tenisa, który nadzorowali bracia bliźniacy Marek i Jacek oraz Julek (to nasza młodzież, która wspiera swoją obecnością organizację tych ferii). Zwycięzcy otrzymali nagrody wręczone przez organizatorów.

Celem nadrzędnym do zabawy uczestników było włączenie częściowo nowej wiedzy a częściowo przypomnienie o bezpieczeństwie w życiu związanym z używaniem telefonów komórkowych ze słuchawkami w uszach w formie prelekcji z zaproszonymi gośćmi z Policji. Byli to panowie: nasz dzielnicowy z Policji w Korfantowie pan Łukasz Olszewski oraz z Komendy Powiatowej w Nysie z Wydziału Ruchu Drogowego pan Arkadiusz Dutka.

Obaj panowie policjanci w ciekawy sposób przedstawili dzieciom sporo potrzebnych informacji wynikających z bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Podawali przykłady różnych sposobów zachowań w sytuacjach zagrożeń w poruszaniu się w mieście i na wsi w ruchu pieszym i samochodowym. Dzieci brały czynny udział w sprawdzaniu wiedzy, którą przekazali panowie policjanci. Każdorazowo bardzo dużym zainteresowaniem u dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia wyjazdowe. Tym razem udaliśmy się do Centrum Edukacyjnego Zaczarowany Świat w Opolu. Podczas warsztatów w Centrum Nauki i Eksperymentu, pod czujnym okiem prowadzących zajęcia, pasjonatów w dziedzinie fizyki, matematyki, przyrody… mogliśmy oddać się czarowi otaczającego nas świata. Zgłębiać swoją wiedzę i poznawać tajniki ekscytujących obszarów nauki i technologii.

Wyjazd na narty i sanki to prawdziwa erupcja wulkanu radości, chęci poznania swoich umiejętności i sprawności fizycznej na śniegu. Mnóstwo sytuacji wesołych jak również pełnych powagi i skupienia pierwszych kroków i przewrotek na nartach. To również czas wzajemnej pomocy i wspólnej zabawy oraz czas nowych doświadczeń.
W ostatnim dniu ferii nie zabrakło również atrakcji z typu poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. A ten profesjonalny przekaz zawdzięczamy naszej O S P, która zaprosiła panów strażaków Bartka i Grzegorza pracujących zawodowo w Straży w Głuchołazach. Powstały zespół ratownictwa ilustrował sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy. Dzieci poznały jakim sprzętem dysponują nasi strażacy na wypadek potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. Poznały zarówno nazwy jak i funkcjonalność poszczególnych elementów „czerwonej” walizki. Była demonstracja fikcyjnych sytuacji i jak należy się w nich potencjalnie zachować. I znowu dzieci brały czynny udział. Trzeba przyznać że dzieci poznawały nową wiedzę w zakresie udzielania pomocy, ale również dysponowały zapamiętaną wcześniej wiedzą, co pozwala uwierzyć, że będą wiedziały w razie potrzeby jak się zachować. Na koniec był sprawdzian z uzyskanej wiedzy i pani Alicja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazywała nagrody rzeczowe, które przywiozła dla naszych dzieci.

W organizację ferii było włączonych dużo ludzisków, którzy jak zawsze okazali serducho dla wsparcia tej idei, aby dzieciaki miały troszkę bardziej urozmaicony czas wolny od nauki. Nie zabrakło przedstawicieli naszych organizacji lokalnych, którzy mogli znaleźć czas na opiekę podczas tych zajęć na świetlicy, zapewnienia dzieciom posiłku i możliwości edukacji w zakresie bezpieczeństwa, bezpiecznej frajdy na nartach i sankach w Lądku Zdroju oraz poznania Zaczarowanego Świata w Opolu.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Korfantowie i życzliwości tych, którym chce się chcieć cokolwiek czynić, dzieci miały ciekawy czas wolny od nauki. Bardzo DZIĘKUJEMY wszystkim zaangażowanym w realizację kolejnego-cyklicznego projektu.

Posted by admin in Aktualności
Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie  §20 Statutu Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zapraszamy na  zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23-06-2013 roku o godzinie 1600 (II termin 1615zg. z §22 Statutu) w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków,
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 5. Dyskusja:
 6. a)  nad przedstawionymi sprawozdaniami,
 7. b) w sprawie kierunków pracy i przyszłości Stowarzyszenia
 8. c) sprawy inne
 9. Podjęcie uchwał:
 10. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 11. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 12. W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 13. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy 2012,
 14. W sprawie kierunków pracy Stowarzyszenia na najbliższy okres.
 15. Przyjęcie ewentualnych wniosków.

 Za Zarząd:

Alicja Rzitka

Wojciech Kłokosiński

Krzysztof Bernacki

 

 

Posted by admin in Komunikaty

SAMORZĄD WIEJSKI – kadencja 2015-2019

SAMORZĄD WIEJSKI – kadencja 2015-2019

SOŁTYS WSI: – ARKADIUSZ BYRA

Skład Rady Sołeckiej:

Maria Juzwa
Franciszka Czarnecka
Aneta Kraft
Krystian Pander
Jan Sosulski
Andrzej Pyskaty


RADA MIEJSKA w KORFANTOWIE – kadencja 2014-2018

Agnieszka Kłokosińska

Posted by admin in Samorząd

zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP

15.02.2009r odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP we Włodarach. Zebranie poprowadził Piotr Bugaj. Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności OSP we Włodarach za rok 2008, zebrani przystąpili do wyboru – uzupełnienia nowych władz Zarządu OSP we Włodarach.

 

Posted by admin in OSP