Miesiąc: czerwiec 2018

Otrzymaliśmy kolejną dotację!

Otrzymaliśmy kolejną dotację!

Otrzymaliśmy kolejną dotację!


Z wielką przyjemnością informujemy państwa o otrzymaniu kolejnej dotacji przez nasze SRW –
„Villa Vlokmari”.
Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczy
współfinansowania działań przewidzianych w projekcie, związanym z obchodami 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości oraz XX-lecia Odnowy Wsi w województwie opolskim.
Projekt „POLSKO- Jesteśmy!” ma na celu aktywne zamanifestowanie postaw patriotycznych oraz
podniesienie świadomości patriotycznej uczestników, poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat
historii Odzyskania Niepodległości Polski, poszerzenia wiedzy dot. historii ziem odzyskanych, na
których mieszkają i przemian, które miały miejsce od momentu przesiedlenia z Kresów
Wschodnich po dzień dzisiejszy.
Projekt przyczyni się również do ukazania wpływu programu Odnowy Wsi woj. opolskiego na
przemiany życia na wsi i jej przestrzeni, które wystąpiły od momentu jego wprowadzenia.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Bieg niepodległości w czapeczkach z logo 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości i logo
realizowanego zadania.
2. Zabudowa na placu przy świetlicy masztu flagowego(6m wysokości) wraz z flagą oraz
zabudowa stołu niepodległościowego(rekreacyjno- piknikowego) betonowego z umieszczoną
w blacie mapą Polski i logo 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości .
3. Flaga Polski w każdej rodzinie- zakup flag dla każdej rodziny i zaproszonych gości na pamiątkę
obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości .
4. Wieczornica Niepodległościowa, na program której będą składać się takie elementy jak:
a) prelekcja pt. „XX lecie Odnowy Wsi w woj. opolskim a nasz lokalny patriotyzm"
b) prelekcja nt. "Odzyskania Niepodległości przez Polskę",
c)prelekcja „Nowa rzeczywistość – mieszkańcy Włodar w obliczu przesiedleń”, na podstawie
pracy magisterskiej autorstwa Pani Martyny Tomiczek,
d) montaż słowno- muzyczno-taneczny młodzieży i dzieci szkoły podstawowej,
e) wręczenie zakupionych kotylionów okolicznościowych dla wszystkich uczestników
Wieczornicy,
f) obsługa cateringowa własna Wieczornicy, czyli nasze Włodarskie smakołyki.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko naszej miejscowości, do wzięcia
udziału w planowanych wydarzeniach, które niewątpliwie wpłyną znacząco na nasze codzienne
życie. Przyznana dotacja z naszego UMWO w Opolu wyniosła 12 000 zł.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobie kol. Skarbnik i kol. Prezesa, podczas spotkania
09.05 2018r w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, podpisali umowę z przedstawicielami woj.
opolskiego, tj. Marszałkiem Województwa i członkiem Zarządu o wsparcie realizacji zadania
publicznego.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy już na etapie pisania wniosku wykazali się
ogromną determinacją, obowiązkowością i profesjonalizmem we wspólnych działaniach.
Jest to sukces nas wszystkich, czyli przedstawicieli organizacji, które działają w naszej
miejscowości. Jest to duże wyzwanie, wspólna odpowiedzialność i wyraz patriotyzmu.
Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Pobierz kompletny dokument

Posted by admin in Komunikaty
Otrzymaliśmy dotację!

Otrzymaliśmy dotację!

Z dużą przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari” wygrało kolejny projekt, z zakresu
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą
,,Nie wystarczy posadzić’’.
Projekt ten jest kontynuacją podjętych w 2016 i 2017r. inicjatyw, mających na
celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, poprzez poszerzenie
ich wiedzy na temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków
roślin i sposobów tworzenia ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych
oraz przydomowych terenów zielonych.
Tym razem działania podczas realizacji wygranego projektu skierowane były na
edukację z zakresu podstawowych zasad pielęgnacji drzew, krzewów i roślin
kwitnących.
Poznane zasady uczestnicy projektu wykorzystają w praktyce podczas warsztatu
lokalnego przy utworzonym w latach 2016-2017r tzw. „Ekoosiedlu” znajdującym
się na terenie placu bezpośrednio przyległym do świetlicy wiejskiej
we Włodarach.
Projekt jest skierowany do przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych
działających we Włodarach, a mianowicie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, OSP,
Koła Gospodyń, Klubu Sportowego, Rady Sołeckiej, Caritasu i Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej i Przedszkola . W grupie docelowej znajdują się również
przedstawiciele samorządów wiejskich, ościennych miejscowości gm. Korfantów
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodarach ze swoim udziałem w
konkursie plastycznym i turnieju wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.
Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobie kol. Skarbnik i kol. Prezesa,
podczas spotkania 23.04 2018r w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, podpisali
umowę z Burmistrzem Korfantowa na realizację projektu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym, którzy zadeklarowali
wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.

 

Posted by admin in Komunikaty