Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w roku 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich/ 600 000,00 zł Przedsięwzięcie 1.2.2 – Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu/ 250 000,00 zł Przedsięwzięcie 2.1.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 157 692,43 zł Przedsięwzięcie 2.2.2 – Promocja kultury i produktów lokalnych/ 307 482,62 zł O środki mogą ubiegać się podmioty, chcące realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 obejmującej obszar 8 gmin – Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” O pomoc może ubiegać się podmiot będący: Osobą fizyczną jeżeli: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)), d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Osobą prawną Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty1: 1) ogólne, 2) zakupu robót budowlanych lub usług, 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7) rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ora wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach: krótkich łańcuchów dostaw, usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  podejmowania działalności gospodarczej,  tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,  rozwijania działalności gospodarczej,  podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej,  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,  rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe i projekt grantowy. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  wzmocnienia kapitału społecznego,  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (również w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych),  zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego,  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe, projekt współpracy i projekt grantowy. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  zachowania dziedzictwa lokalnego.  Błędy w wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy, które w większości przypadków spowodowane są brakiem czytania instrukcji wypełniania wniosku,  Brak dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy obowiązkowych załączników wymaganych w związku z charakterem operacji oraz wymaganych w stosunku do danego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Uchybienia te w większości przypadków wynikają z braku czytania instrukcji wypełniania wniosku,  Niespójność informacji we wniosku o przyznanie pomocy i jego załącznikach (np. biznesplan, oświadczenia podmiotu),  Brak podpisów w wymaganych polach na dokumentach aplikacyjnych.  Ogólnikowe wskazywanie zakresu rzeczowego operacji, niepozwalające na przeprowadzenie weryfikacji kosztów operacji z cenami rynkowymi.  Brak racjonalności zakładanych wydatków.  Błędne założenia w biznesplanach dotyczące planowanych kosztów prowadzenia działalności i spodziewanych przychodów. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.