Miesiąc: marzec 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w roku 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w roku 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich/ 600 000,00 zł Przedsięwzięcie 1.2.2 – Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu/ 250 000,00 zł Przedsięwzięcie 2.1.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 157 692,43 zł Przedsięwzięcie 2.2.2 – Promocja kultury i produktów lokalnych/ 307 482,62 zł O środki mogą ubiegać się podmioty, chcące realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 obejmującej obszar 8 gmin – Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” O pomoc może ubiegać się podmiot będący: Osobą fizyczną jeżeli: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)), d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Osobą prawną Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty1: 1) ogólne, 2) zakupu robót budowlanych lub usług, 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7) rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ora wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach: krótkich łańcuchów dostaw, usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  podejmowania działalności gospodarczej,  tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,  rozwijania działalności gospodarczej,  podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej,  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,  rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe i projekt grantowy. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  wzmocnienia kapitału społecznego,  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (również w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych),  zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego,  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe, projekt współpracy i projekt grantowy. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:  zachowania dziedzictwa lokalnego.  Błędy w wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy, które w większości przypadków spowodowane są brakiem czytania instrukcji wypełniania wniosku,  Brak dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy obowiązkowych załączników wymaganych w związku z charakterem operacji oraz wymaganych w stosunku do danego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Uchybienia te w większości przypadków wynikają z braku czytania instrukcji wypełniania wniosku,  Niespójność informacji we wniosku o przyznanie pomocy i jego załącznikach (np. biznesplan, oświadczenia podmiotu),  Brak podpisów w wymaganych polach na dokumentach aplikacyjnych.  Ogólnikowe wskazywanie zakresu rzeczowego operacji, niepozwalające na przeprowadzenie weryfikacji kosztów operacji z cenami rynkowymi.  Brak racjonalności zakładanych wydatków.  Błędne założenia w biznesplanach dotyczące planowanych kosztów prowadzenia działalności i spodziewanych przychodów. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

Posted by admin in Aktualności

kadencja 2016 – 2020

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków SRW Włodary „Villa Vlokmari” w dniu 10 kwietnia 2016 r.

Zarząd:

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof BernackI
Zastępca Prezesa Łukasz Lipka
Skarbnik Alicja Rzitka
Sekretarz Anna Suchodolska
Członek Zarządu Ewa, Sylwia Zientala
Członek Zarządu Renata Łankowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Janina Sosulska
Zastępca przewodniczącej Wojciech Kłokosiński
Członek Marcin Kocielnik
Posted by Łuki in Władze Stowarzyszenia
Ferie zimowe 22 – 26.01.2018 r.

Ferie zimowe 22 – 26.01.2018 r.

W dniach od 22 do 26 stycznia na naszej świetlicy wiejskiej we Włodarach miały miejsce zajęcia w ramach ferii zimowych dla dzieci. To kolejne ferie, które zostały zorganizowane przez lokalne organizacje działające w naszej miejscowości Włodary i przy współpracy z Urzędem Miejskim w Korfantowie(wsparcie finansowe GKRPA). Trzy dni zajęć odbyły się na świetlicy a dwa były wyjazdowe do Centrum Edukacyjnego Zaczarowany Świat w Opolu oraz wyjazd rekreacyjny na narty do Lądka Zdroju.

Jak spędzały czas nasze dzieciaki na świetlicy?
Miały pełen luz odpoczynku, gdyż miały swoje towarzystwo i moc różnych zajęć. Mniejsze dzieciaczki chętnie rysowały, grały w gry planszowe, biegały po sali mając roześmiane buzie. Trochę starsi mieli do dyspozycji grę „Piłkarzyki”, dwa stoły tenisowe, gry planszowe itp. Tenis cieszył się jak zawsze powodzeniem – mają swój styl grania grupą(ciekawe zjawisko). Przy „Piłkarzykach” skupiają się Ci co grają i kibicują. Ta gra sprawia dzieciom mnóstwo radości.

Odbył się również profesjonalnie przeprowadzony Turniej Tenisa, który nadzorowali bracia bliźniacy Marek i Jacek oraz Julek (to nasza młodzież, która wspiera swoją obecnością organizację tych ferii). Zwycięzcy otrzymali nagrody wręczone przez organizatorów.

Celem nadrzędnym do zabawy uczestników było włączenie częściowo nowej wiedzy a częściowo przypomnienie o bezpieczeństwie w życiu związanym z używaniem telefonów komórkowych ze słuchawkami w uszach w formie prelekcji z zaproszonymi gośćmi z Policji. Byli to panowie: nasz dzielnicowy z Policji w Korfantowie pan Łukasz Olszewski oraz z Komendy Powiatowej w Nysie z Wydziału Ruchu Drogowego pan Arkadiusz Dutka.

Obaj panowie policjanci w ciekawy sposób przedstawili dzieciom sporo potrzebnych informacji wynikających z bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Podawali przykłady różnych sposobów zachowań w sytuacjach zagrożeń w poruszaniu się w mieście i na wsi w ruchu pieszym i samochodowym. Dzieci brały czynny udział w sprawdzaniu wiedzy, którą przekazali panowie policjanci. Każdorazowo bardzo dużym zainteresowaniem u dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia wyjazdowe. Tym razem udaliśmy się do Centrum Edukacyjnego Zaczarowany Świat w Opolu. Podczas warsztatów w Centrum Nauki i Eksperymentu, pod czujnym okiem prowadzących zajęcia, pasjonatów w dziedzinie fizyki, matematyki, przyrody… mogliśmy oddać się czarowi otaczającego nas świata. Zgłębiać swoją wiedzę i poznawać tajniki ekscytujących obszarów nauki i technologii.

Wyjazd na narty i sanki to prawdziwa erupcja wulkanu radości, chęci poznania swoich umiejętności i sprawności fizycznej na śniegu. Mnóstwo sytuacji wesołych jak również pełnych powagi i skupienia pierwszych kroków i przewrotek na nartach. To również czas wzajemnej pomocy i wspólnej zabawy oraz czas nowych doświadczeń.
W ostatnim dniu ferii nie zabrakło również atrakcji z typu poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. A ten profesjonalny przekaz zawdzięczamy naszej O S P, która zaprosiła panów strażaków Bartka i Grzegorza pracujących zawodowo w Straży w Głuchołazach. Powstały zespół ratownictwa ilustrował sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy. Dzieci poznały jakim sprzętem dysponują nasi strażacy na wypadek potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. Poznały zarówno nazwy jak i funkcjonalność poszczególnych elementów „czerwonej” walizki. Była demonstracja fikcyjnych sytuacji i jak należy się w nich potencjalnie zachować. I znowu dzieci brały czynny udział. Trzeba przyznać że dzieci poznawały nową wiedzę w zakresie udzielania pomocy, ale również dysponowały zapamiętaną wcześniej wiedzą, co pozwala uwierzyć, że będą wiedziały w razie potrzeby jak się zachować. Na koniec był sprawdzian z uzyskanej wiedzy i pani Alicja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazywała nagrody rzeczowe, które przywiozła dla naszych dzieci.

W organizację ferii było włączonych dużo ludzisków, którzy jak zawsze okazali serducho dla wsparcia tej idei, aby dzieciaki miały troszkę bardziej urozmaicony czas wolny od nauki. Nie zabrakło przedstawicieli naszych organizacji lokalnych, którzy mogli znaleźć czas na opiekę podczas tych zajęć na świetlicy, zapewnienia dzieciom posiłku i możliwości edukacji w zakresie bezpieczeństwa, bezpiecznej frajdy na nartach i sankach w Lądku Zdroju oraz poznania Zaczarowanego Świata w Opolu.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Korfantowie i życzliwości tych, którym chce się chcieć cokolwiek czynić, dzieci miały ciekawy czas wolny od nauki. Bardzo DZIĘKUJEMY wszystkim zaangażowanym w realizację kolejnego-cyklicznego projektu.

Posted by admin in Aktualności