Miesiąc: czerwiec 2019

Bieg Niepodległości we Włodarach o Puchar Burmistrza Korfantowa

Bieg Niepodległości we Włodarach o Puchar Burmistrza Korfantowa

 

ZAPISY POD PODANYM LINKIEM w formularzu rejestracyjnym  

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/944/bieg-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-korfantowa.html

 

REGULAMIN BIEGU

 1. Cele i założenia biegu:

1.1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

1.2. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.

1.3. Integracja mieszkańców Gminy wokół wspólnych wartości narodowych.

1.4. Promocja miejscowości i Gminy Korfantów.

1.5. Integracja środowiska biegaczy.

 1. Termin i miejsce:

2.1. Impreza odbędzie się dnia 24 sierpnia 2019 roku (sobota) we Włodarach.

2.2 .  Start dla dzieci o godz. 16:00 – start i meta przy świetlicy wiejskiej we Włodarach.

2.3.  Dystanse  dziecięce – patrz pkt. 3.12.

2.4.  Start dla dorosłych o godz. 17.00 – start i meta przy świetlicy wiejskiej.

2.5. Dystans 3 km dla dorosłych – nawierzchnia crossowa, trasa nieatestowana

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

Dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj, organizatorzy proszą uczestników o ubiór lub przyodzianie elementów ubioru w tonacji  barw narodowych.

3.1.  Organizator wprowadza limity uczestników:

 • Dystanse dziecięce – 50 osób
 • Dystans 3 km – 150 osób.

3.2.  Uczestnikiem zawodów Biegu Głównego(3 km) mogą być osoby, które w 2019 r. ukończyły bądź dopiero ukończą 16 lat

3.3. Zawodnicy niepełnoletni Biegu Głównego, którzy nie ukończyli w dniu zawodów 18 lat, muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu.

3.4. Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

3.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3.6. Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów zwrotnych
i numerów jednorazowych, których  zawodnik nie zwraca.

3.7. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.zmierzymyczas.pl, www.wlodary.pl . w zakładce „Zapisy” wybieramy nazwę biegu Bieg Niepodległości we Włodarach o Puchar Burmistrza Korfantowa”.  Po rejestracji otrzymujemy potwierdzenie na adres e-mail oraz przekierowanie do dokonania płatności elektronicznej. Wysokość opłaty  wynosi 10 złotych, którą należy dokonać do 16.08.2019r . W przypadku trudności z rejestracją zawodnika, prosimy o kontakt z Panią Janiną Sosulską- tel, 603 786 886.

3.8.  Od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2019 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń elektronicznych.

3.9. Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 24 sierpnia 2019 r. w godz.15.00 – 16.30 w biurze zawodów przy świetlicy wiejskiej we Włodarach ul. Leśna 1A.

3.10. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

3.11. Dzieci zgłaszają chęć uczestnictwa u p. Janiny Sosulskiej celem pobrania druku zgody rodzica/opiekuna i wcześniejszego zwrotnego dostarczenia, w terminie do 21.08.2019r co ułatwi obsługę w biurze zawodów w dniu startu. W dniu zawodów dzieci mogą się również zapisywać(obowiązkowa zgoda rodzica) do limitu 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu uczestniczących dzieci w dniu zawodów.

3.12. Kategorie i dystanse dla dzieci:

Do 6 lat – dystans 100 m (rocznik 2013 i młodsze)

7 – 11 lat – dystans 200 m ( rocznik 2012 – 2008)

12 – 15 lat – dystans 600 m (rocznik 2007 – 2004)

3.13. Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

3.14.  Zawodnicy nie mają limitu czasowego.

3.15. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

 1. Wysokość opłaty startowej:

4.1. Uwaga!!! Wysokość opłaty wynosi 10 złotych. Liczy się data wpływu opłaty, gdyż  dla 100 zawodników zapewniamy w pakiecie pamiątkowy ręcznik z logo naszego Biegu. Powyżej ilości 100 osób nie zapewniamy pamiątkowego ręcznika.

4.2.  W dniu zawodów (24.08.2019 r.) – opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 3 km wynosi, 15 złotych uiszczana w biurze zawodów.

4.3. Dzieci są zwolnione z opłaty startowej; limit dzieci w biegu to 50; dzieci w pakiecie otrzymują pamiątkowe buffy z logo BIEGU.

4.4. Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 1. Klasyfikacja końcowa biegu:

5.1. Na dystansie 3 km, prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz
w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni/Kobiety

„M 16” 16-19 lat (2003-2000)              „K16” 16-19 lat (2003-2000)

„M 20” 20-29 lat (1999-1990)              „K20” 20-29 lat (1999-1990)

„M 30” 30-39 lat (1989-1980)             „K30” 30-39 lat (1989-1980)

„M 40” 40-49 lat (1979-1970)             „K40” 40-49 lat (1979-1970)

„M/K 50” 50 (1969 – i starsi)

5.2. O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

 1. Dodatkowe klasyfikacje:

6.1.  Najszybsza zawodniczka i najszybszy zawodnik miejscowości Włodary I-III (obowiązkowe stałe zameldowanie we Włodarach)

6.2. Najstarsza zawodniczka i zawodnik biegu.

 1. Nagrody:

7.1. Na dystansach dla dzieci nagrody rzeczowe przyznawane są w poszczególnych kategoriach wiekowych dla chłopców i dziewczynek osobno.

7.2. Dystans 3 km, klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 • miejsca I – III – pamiątkowe puchary

7.3.  Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium.

7.4 Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

7.5. W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują statuetkę.

7.6. W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Włodar, zwycięzcy otrzymują statuetkę.

7.7. Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M otrzymają nagrody rzeczowe

 1. Postanowienia końcowe:

8.1.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8.2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8.3.  Klasyfikacja – dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

8.4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, poczęstunek po biegu za okazaniem bonu żywnościowego, wodę po biegu.

8.5. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

8.6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

8.7. Organizator nie prowadzi depozytu.

8.8.  Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

8.9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

8.10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

8.11.  Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu – decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

8.12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:
 Janina Sosulska tel, 603 786 886

Posted by Łuki in Aktualności