Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie  §20 Statutu Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zapraszamy na  zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23-06-2013 roku o godzinie 1600 (II termin 1615zg. z §22 Statutu) w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków,
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 5. Dyskusja:
 6. a)  nad przedstawionymi sprawozdaniami,
 7. b) w sprawie kierunków pracy i przyszłości Stowarzyszenia
 8. c) sprawy inne
 9. Podjęcie uchwał:
 10. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 11. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 12. W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 13. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy 2012,
 14. W sprawie kierunków pracy Stowarzyszenia na najbliższy okres.
 15. Przyjęcie ewentualnych wniosków.

 Za Zarząd:

Alicja Rzitka

Wojciech Kłokosiński

Krzysztof Bernacki