Miesiąc: czerwiec 2022

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wsi Włodary „ Villa Vlokmari”

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie § 20 Statutu Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 18-06-2022 roku o godzinie 1730 (II termin 1745 zg. z §22 Statutu) 
w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach z następującym porządkiem:
 
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia, stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
4.1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
4.2. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2021 rok.
4.3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej za rok 2021.
5.1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2021
6. Dyskusja:
6.1. nad przedstawionymi sprawozdaniami i propozycjami,
6.2. w sprawie kierunków pracy Stowarzyszenia,
6.3. sprawy inne.
7. Przyjęcie ewentualnych wniosków.
8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Za Zarząd:
Alicja Rzitka
 
Składki członkowskie można opłacić na Zebraniu.
Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari