Otrzymaliśmy dotację!

Z dużą przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari” wygrało kolejny projekt, z zakresu
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą
,,Nie wystarczy posadzić’’.
Projekt ten jest kontynuacją podjętych w 2016 i 2017r. inicjatyw, mających na
celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, poprzez poszerzenie
ich wiedzy na temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków
roślin i sposobów tworzenia ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych
oraz przydomowych terenów zielonych.
Tym razem działania podczas realizacji wygranego projektu skierowane były na
edukację z zakresu podstawowych zasad pielęgnacji drzew, krzewów i roślin
kwitnących.
Poznane zasady uczestnicy projektu wykorzystają w praktyce podczas warsztatu
lokalnego przy utworzonym w latach 2016-2017r tzw. „Ekoosiedlu” znajdującym
się na terenie placu bezpośrednio przyległym do świetlicy wiejskiej
we Włodarach.
Projekt jest skierowany do przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych
działających we Włodarach, a mianowicie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, OSP,
Koła Gospodyń, Klubu Sportowego, Rady Sołeckiej, Caritasu i Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej i Przedszkola . W grupie docelowej znajdują się również
przedstawiciele samorządów wiejskich, ościennych miejscowości gm. Korfantów
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodarach ze swoim udziałem w
konkursie plastycznym i turnieju wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.
Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobie kol. Skarbnik i kol. Prezesa,
podczas spotkania 23.04 2018r w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, podpisali
umowę z Burmistrzem Korfantowa na realizację projektu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym, którzy zadeklarowali
wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.