O naszej wsi

Wieś Włodary leży na skraju Płaskowyżu Głubczyckiego, u podnóża Gór Opawskich z jednej strony i na obrzeżach Borów Niemodlińskich z drugiej. Przez wieś przepływa Młynówka Bielicka, która w rejonie Piątkowic wpada do Nysy Kłodzkiej, stając się jej prawobrzeżnym dopływem. Młynówka, zatem jest ciekiem, który wespół z innymi należy do zlewni Nysy Kłodzkiej.

Dolina, w której położona jest miejscowość Włodary ponadto otoczona jest prawie z każdej strony dużymi obszarami leśnymi, należącymi do leśnictwa Domaszkowice i Kubice (w Nadleśnictwie Prudnik). Wśród lasów dominują lasy mieszane z dominacją dębu, a w południowej części z przewagą drzewostanu iglastego.

Tereny te są ostoją zwierzyny grubej płowej, w której zaszczytne miejsce przypada jeleniowi oraz ostoją zwierzyny czarnej. Na terenie remiz leśnych, których w krajobrazie Włodar jest bardzo wiele można spotkać zająca, kuropatwę, bażanta, słonki i sarnę. Runo leśne często porasta zawilcem gajowym, konwalią majową, a na obrzeżach lasów bogato występuje jeżyna.

Wieś z pobliskimi lasami połączona jest wieloma drogami, które są także dobrymi ścieżkami do licznych spacerów i podróży rowerowych.

Na terenie Włodar znajdują się dwa stawy hodowlane, które w najbliższej przyszłości mogą stać się miejscem do stałego wędkowania i odpoczynku nad wodą.

Z Włodar łatwo dojechać do pobliskich jezior w Nysie i Otmuchowie. Okolice jezior stwarzają nie tylko możliwości aktywnego wypoczynku, ale także są Terenami Chronionego Krajobrazu – miejscem lęgu licznych gatunków ptaków i atrakcją wędkarską. Ponadto też bez trudności dostać się można do rejonu Opawskiego Parku Krajobrazowego w Jarnołtówku, nad którym wznosi się Kopa Biskupia.

Organizacje wiejskie, zasoby kulturalno-oświatowe i zdrowotne:

W centrum wsi funkcjonują:

• Publiczna Szkoła Podstawowa – jednociągowa z oddziałem „O”. Do szkoły uczęszcza 82 dzieci. Zatrudnionych jest 15 pracowników. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową ze stałym łączem do Internetu, bibliotekę z czytelnią i ośmioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, siedem sal lekcyjnych oraz wolnostojącą salkę gimnastyczną. Do prawidłowego funkcjonowania szkoły niezbędne byłyby pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy oraz łącznik salki z budynkiem szkoły. Przy szkole jest trawiaste boisko do piłki nożnej. Brak jest innego rodzaju boisk – do kosza, piłki ręcznej czy siatkowej.
W szkole prowadzone są społecznie koła zainteresowań, m.in. matematyczne, informatyczne, artystyczne oraz sportowe.
W szkole działają:
– Rada Szkoły,
– Rada Rodziców,
– Szkolny Samorząd Uczniowski.

• Publiczne Przedszkole z 5–cio godzinną opieką nad dziećmi. Uczęszcza do niego 20 dzieci. Jest ono ogrodzone i posiada plac zabaw.

• Ośrodek Zdrowia – obejmuje opieką zdrowotną większość mieszkańców wsi oraz dzieci szkolne i przedszkolne.

• Kościół Parafialny wraz z cmentarzem i kaplicą pogrzebową. Przy nim znajduje się Plebania. Włodary wraz z Rynarcicami stanowią parafię. W parafii działa Rada Parafialna oraz nowo powstały Zespół Parafialny Caritas.

Na terenie wsi znajdują się również:

• Remiza Strażacka, w której działalność prowadzi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej licząca 31 członków oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

• Świetlica wiejska, która wraz z towarzyszącymi obiektami tworzy tzw. „Ekocentrum”, a w niej działalność prowadzą:
– Rada Sołecka,
– Koło Gospodyń Wiejskich,
– Grupa „Odnowy Wsi”.
W świetlicy znajduje się wypożyczalnia naczyń, a obok jest plac zabaw dla dzieci i boisko do piłki siatkowej.

Infrastruktura techniczna i agrarna:

Wieś posiada dobry system połączeń komunikacyjnych. Większość dróg wiejskich jest oświetlona. Posiada również dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną. Odpady stałe są wywożone na składowisko gminne.
Podstawową funkcją pełnioną przez tę miejscowość jest funkcja rolniczo-mieszkalna. Powierzchnia miejscowości wynosi 1651,45 ha co stanowi 9,22 % obszaru gminy.

Struktura agrarna miejscowości:
– U.R. – 629,83 ha
– G.O. – 566,35 ha
Powierzchnia U.R./gospodarstwo – 8,74 ha

We Włodarach funkcjonuje około 72 gospodarstwa.

Struktura gospodarstw przedstawia się następująco:

L. p. Powierzchnia gospodarstwa w ha Ilość gospodarstw
1 2 23
2 2 – 5 47
3 5 – 7 20
4 7 – 10 12
5 10 – 15 3
6 pow. 15 10

Dominują następujące rośliny uprawne:
> Pszenica ozima;
> Kukurydza na ziarno;
> Rzepak;
> Jęczmień jary;
> Jęczmień ozimy;
> Ziemniaki;
> Żyto;
> Pszenżyto ozime;
> Buraki cukrowe;
> Owies.

Wieś posiada również tereny inwestycyjne przewidziane pod zabudowę mieszkalną zagrodową z możliwością przekształceń na jednorodzinną i lokalizacji plombowych obiektów lokalnych usług bytowych rzemiosła, handlu i kultury.

Ludność:

Struktura ludności przedstawia się następująco:

Rok Liczba mieszkańców Urodzenia Zgony Przedział wiekowy 0-50
2001 808 10 6 597
2002 814 10 3 600
2003 803 5 9 595
2004 809 8 6 583
2005 811 10 8 583
2006 801 8 6 576
2007 792 7 7
2008 793 8 15
2009 774 5 7
2010 767 3 5
2011 757 9 9
2012 747 8 12
2013* 767 5 7

* Stan na 30.09.2013r.

Biorąc pod uwagę kryterium płci stan ludności przedstawia się w następujący sposób:

Rok Kobiety Mężczyźni
2001 408 400
2002 411 403
2003 405 398
2004 408 401
2005 408 403
2006 406 395
2007 – 2010
2011 378 379
2012 374 373

Ilość funkcjonujących w miejscowości w ostatnich latach podmiotów gospodarczych przedstawia poniższa tabela:

L. p. Rok Ilość
1 2001 6
2 2002 6
3 2003 8
4 2004 9
5 2005 10
6 2006 11